Bookfinanse

Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że firma Bookfinanse Sp. Z.O.O z siedzibą w Warszawie, 00-336 Warszawa, przy ulicy Kopernika 30 lok 433 zwaną dalej Bookfinanse przetwarza informacje w związku z rejestracją na stronie internetowej www.bookfinanse.pl,  tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy wysłaniu formularza jest Bookfinanse Sp Z.O.O z siedzibą w 00-336 Warszawa, ul.Kopernika 30 lok 433, NIP: 5252770119, KRS 0000757444 Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:

-realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
-podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy-
-Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz agenci wykonujący czynności bankowe.
-Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
-Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres w przypadku złożonego zamówienia – w systemie informatycznym 2 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień lub do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania

Klientowi przysługuje prawo do:
-żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ulicy Stawki 2

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: bok@bookfinanse.pl
Korzystanie ze strony www.bookfinanse.pl nie wpływa na przetwarzanie danych. Wpływ ma wypełnienie formularza znajdującego się na witrynie oraz potwierdzenie zgody na kontakt.

Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

Dane Użytkownika pozostawione w sekcji „opinie” dostępne są dla wszystkich odwiedzających stronę internetową www.bookfinanse.pl

Firma Bookfinanse Sp. Z.O.O nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom, z wyłączeniem tych biorących udział w procesie klienta.

Przekazanie danych podmiotom biorącym udział w procesie nie wpłynie na bezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.) Zamawiający upoważnia Bookfinanse Sp. Z.O.O oraz Instytucje z nim współpracujące do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie oraz biur informacji gospodarczej o udostępnianie informacji, dotyczących jego zobowiązań.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości iż w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania finansowania, informacje te będą przekazane do właściwych organów ścigania oraz Systemu Bankowy Rejestr, prowadzonego przez Związek Banków Polskich.

W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Portalu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Portalu.

Właścicielem strony www jest BOOKFINANSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod znakiem towarowym „Bookfinanse”.