Kurs Bookfinanse: Upadłość konsumencka – zrób to sam!
About Lesson

Kto może złożyć wniosek o upadłość?

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Takiego wniosku nie może złożyć: wierzyciel, prokurator ani organizacja społeczna. Postępowania nie może także prowadzić sąd z urzędu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć:

 • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;
 • osoba fizyczna, która prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, po uprzednim zaprzestaniu jej prowadzenia i wykreśleniu wpisu z CEIDG.

Jaka jest przesłanka do złożenia wniosku o upadłość?

Przesłanką jest niewypłacalność dłużnika trwająca minimum trzy miesiące.

Dłużnik staje się niewypłacalny, gdy nie reguluje swoich należności od ponad trzech miesięcy. Wystarczające jest, aby nie wywiązywał się z zobowiązań pieniężnych (np. kredyt, pożyczka, rachunki) w stosunku do jednego wierzyciela.

Kiedy ogłoszenie upadłości nie jest możliwe?

 • gdy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą;
 • gdy dłużnik jest wspólnikiem w osobowej spółce handlowej;
 • gdy istnieje realna szansa, że dłużnik jest w stanie spłacić swoje długi (nie
 • jest niewypłacalny albo zaległości dotyczą okresu krótszego niż trzy miesiące), gdy dłużnik dokonał w ciągu ostatnich 10 lat czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli, np. przekazał nieruchomość lub inną część majątku innej osobie, aby komornik nie mógł jej zająć;
 • gdy w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik złożył już wniosek o upadłość, co poskutkowało jej ogłoszeniem.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

Musisz wiedzieć, jakich masz wierzycieli oraz jakie sumy i w jakich terminach jesteś im dłużny. Nie wyrzucaj żadnych umów dotyczących pożyczek lub kredytów, których jeszcze nie spłaciłeś ani wezwań do zapłaty i korespondencji, którą otrzymujesz od sądu lub komornika. Wszystkie te dokumenty mogą być przydatne podczas procesu składania wniosku o upadłość, zwłaszcza jeśli masz wielu wierzycieli.

Etap przygotowania ma znaczenie ze względu na to, że w przypadku złożenia wniosku do sądu z niekompletną dokumentacją, sąd może wezwać Cię do uzupełnienia braków formalnych. Będziesz miał na to tylko siedem dni. Skompletowanie pełnej dokumentacji w ciągu tygodnia może okazać się wyzwaniem, jeśli wcześniej nie podjąłeś odpowiednich działań.

Pracę nad wnioskiem rozpocznij zatem od uporządkowania oraz zebrania niezbędnych dokumentów. Ten etap wymaga od Ciebie znacznego zaangażowania.

Pierwszą grupą dokumentów stanowią te związane z historią zadłużenia. Niestety konsumenci często nie posiadają pełnej dokumentacji związanej z zadłużeniem, niszcząc ją lub pozbywając się jej. Czasami zdarza się także, że nie odbierają korespondencji lub ją gubią. Odzyskanie dokumentacji jest często niemożliwe, a nawet jeśli się powiedzie, wymaga to znacznego nakładu pracy i czasu. Z tego powodu najlepiej na bieżąco segregować całą dokumentacją związaną z zadłużeniem. Skutecznym rozwiązaniem jest prowadzenie segregatora, w którym każde zobowiązanie jest w osobnej koszulce. Dokumenty powinny być poukładane chronologicznie tak, aby przedstawić historię zadłużenia.

W przypadku zadłużenia związanego z umową kredytową, powinieneś uprządkować dokumenty w kolejności:

 • umowa kredytowa;
 • harmonogram spłat;
 • wezwania do zapłaty;
 • wypowiedzenie umowy;
 • ewentualnie informacja o zmianie wierzyciela i wezwania do zapłaty (w przypadku sprzedaży długu);
 • nakaz zapłaty;
 • pisma związane z postępowaniem egzekucyjnym.

Jeżeli nie posiadasz żadnych danych dotyczących swoich zadłużeń, to powinien podjąć następujące kroki:

 1. Pobierz Raport BIK ze strony www.bik.pl.
 2. Skontaktuj się ze swoimi wierzycielami, aby ustalić wysokość zadłużenia.
 3. Skontaktuj się z sądem, pod którego właściwość podlegasz oraz e-sądem w Lublinie, żeby uzyskać informację, czy względem Ciebie toczyły się postępowania sądowe i jakie miały sygnatury akt.
 4. Jeśli wiesz, że wobec Ciebie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, to skontaktuj się z komornikiem, w celu uzyskania aktualnych informacji o stanie zadłużenia.

 

 

Drugą kategorią dokumentów, które musisz skompletować są te związane z uzasadnieniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Chodzi o dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzeń, które stały się przyczyną niewypłacalności dłużnika. Np., jeśli straciłeś pracę, konieczne jest przedstawienie kopii wypowiedzenia umowy o pracę oraz świadectwa pracy.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej z powodu choroby, Twojej czy bliskich, lub jesteś ofiarą przemocy, warto gromadzić jak najszerszą dokumentację, która opisuje Twoją sytuację życiową. Te dokumenty można obligatoryjnie dołączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości lub dostarczyć syndykowi na etapie przygotowywania projektu planu spłaty wierzycieli.

Trzecią grupą dokumentów, ilustrujących Twoją sytuację jako dłużnika i wskazujących na niewypłacalność, są te związane z dochodami i wydatkami. Może to być: umowa o pracę, umowa zlecenie, decyzja o przyznaniu zasiłku, informacje dotyczące waloryzacji renty lub emerytury. Niektóre sądy lub syndycy mogą wymagać dołączenia do wniosku także wyciągu z rachunku bankowego oraz kopii zeznania podatkowego. Potwierdzenia poniesionych wydatków powinny zawierać informacje dotyczące miesięcznych kosztów utrzymania, takich jak: opłaty mieszkaniowe, bilet miesięczny, leki czy stałe wydatki związane z wychowaniem dzieci.

Czego nie robić przed złożeniem wniosku?

Unikaj dalszego pożyczania pieniędzy, szczególnie gdy już jesteś w trudnej sytuacji finansowej i nie jesteś w stanie regulować swoich obecnych zobowiązań. Świadome lub wynikające z rażącego niedbalstwa, zwiększanie stanu swojej niewypłacalności, np. poprzez zaciąganie faktycznie niemożliwych do spłaty długów, będzie skutkować wydłużeniem planu spłaty wierzycieli.

Join the conversation