Upadłość konsumencka w Polsce to proces prawny, który umożliwia osobom zadłużonym uzyskanie pomocy w uregulowaniu swoich długów poprzez ustanowienie planu spłaty, a w niektórych przypadkach, zwolnienie z długu. Sprawdźmy pokrótce kto może skorzystać i w jaki sposób z tego rodzaju pomocy. W poniższym poście również omówimy opłacalność tego zabiegu prawnego.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

W Polsce uprawnieni do skorzystania z upadłości konsumenckiej są osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i mają problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką, dłużnik musi udowodnić, że nie jest w stanie samodzielnie uregulować swojego zadłużenia. Może to wynikać z różnych przyczyn, takich jak utrata pracy, choroba, rozwód lub inne trudne sytuacje życiowe.

Osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką musi również spełnić określone wymagania. Po pierwsze, musi posiadać obywatelstwo polskie lub stały pobyt na terytorium Polski. Po drugie, nie może posiadać innych możliwości regulowania swojego zadłużenia, np. poprzez spłatę z oszczędności lub pożyczenie pieniędzy od rodziny czy znajomych.

W Polsce, aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką, należy spełnić również inne warunki, takie jak:

 • Dłużnik musi posiadać co najmniej dwóch wierzycieli,
 • Wysokość zobowiązań musi przewyższać wartość majątku dłużnika,
 • Dłużnik nie może posiadać majątku, którym mógłby pokryć całość swojego zadłużenia.

W przypadku spełnienia powyższych warunków, osoba zadłużona może skorzystać z upadłości konsumenckiej, która jest jednym z rozwiązań pozwalających na odzyskanie równowagi finansowej i poprawę swojej sytuacji materialnej.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Proces upadłości konsumenckiej w Polsce przebiega zgodnie z określonymi przepisami prawa, a jego ogólny przebieg można podzielić na kilka etapów:

 1. Złożenie wniosku – Osoba zadłużona, która chce skorzystać z upadłości konsumenckiej, musi złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie swojej upadłości. Wniosek musi być poparty dokumentacją finansową, taką jak wykaz długów, dochodów, majątku i innych dokumentów wymaganych przez sąd.
 2. Decyzja sądu – Po złożeniu wniosku, sąd analizuje dokumenty i podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości. W przypadku pozytywnej decyzji, sąd wyznacza syndyka, który będzie nadzorował proces restrukturyzacji zadłużenia.
 3. Postępowanie upadłościowe – Po ogłoszeniu upadłości, rozpoczyna się postępowanie upadłościowe, które obejmuje przede wszystkim ustalenie wysokości zobowiązań dłużnika, a także opracowanie planu spłaty długu. Syndyk zbiera informacje o dłużniku, jego długach, dochodach i majątku, a następnie opracowuje plan spłaty zobowiązań. W ramach tego planu spłaty, dłużnik może uzyskać m.in. umorzenie części długu lub przedłużenie terminu spłaty zadłużenia.
 4. Restrukturyzacja długu – W przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia w postępowaniu upadłościowym, dłużnik rozpoczyna spłatę swojego zadłużenia zgodnie z ustalonym planem. W tym czasie, wierzyciele nie mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, a wszelkie sprawy związane z długami są rozwiązywane przez syndyka.
 5. Zakończenie postępowania – Po wykonaniu planu spłaty, sąd może umorzyć część długu lub zakończyć postępowanie. W przypadku niepowodzenia w restrukturyzacji zadłużenia, sąd może ogłosić upadłość likwidacyjną, która polega na sprzedaży majątku dłużnika w celu spłaty jego długów.

Osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką musi skrupulatnie przygotować dokumenty i współpracować z syndykiem i sądem, ponieważ proces ten jest skomplikowany. Jednakże, dzięki niemu, osoba zadłużona może uzyskać pomoc w uregulowaniu swojego długu oraz odzyskać swoją stabilność finansową.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą różne konsekwencje, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

 1. Pozytywne konsekwencje:
 • Wstrzymanie egzekucji komorniczej – po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wierzyciele nie mogą już stosować egzekucji komorniczej wobec dłużnika. To daje mu czas na podjęcie działań zmierzających do spłaty długu zgodnie z planem restrukturyzacji.
 • Umożliwienie spłaty długu w ratach – ogłoszenie upadłości konsumenckiej umożliwia spłatę długu w ratach. Raty ustalane są na podstawie sytuacji finansowej dłużnika.
 • Ochrona majątku – w trakcie procesu upadłości konsumenckiej majątek dłużnika jest chroniony przed zajęciem przez wierzycieli.
 1. Negatywne konsekwencje:
 • Utrata części majątku – jeśli plan restrukturyzacji długu nie zostanie wykonany, sąd może nakazać sprzedaż majątku dłużnika w celu spłaty długu.
 • Trudności w uzyskaniu kredytów – ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wpłynąć negatywnie na zdolność kredytową dłużnika w przyszłości.
 • Utrata wiarygodności – ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wpłynąć na wizerunek dłużnika i utrudnić mu np. podjęcie pracy. Może mieć on też problemy z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Warto pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest jedynym sposobem na uregulowanie swojego zadłużenia. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, warto skonsultować swoją sytuację z prawnikiem lub doradcą finansowym. Pomogą oni w wyborze najlepszego dla nas rozwiązania. Polecamy skorzystanie z naszego formularza na stronie w celu weryfikacji i pomocy w określeniu czy upadłość konsumencka jest najlepszym rozwiązaniem, z którego powinieneś skorzystać.

Jak długo trwa proces upadłości konsumenckiej?

Proces upadłości konsumenckiej w Polsce trwa zwykle od 3 do 5 lat. Jednak czas ten może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy. Przebieg procesu jest ściśle określony i składa się z kilku etapów, które muszą zostać wykonane w określonym czasie.

Pierwszym etapem jest złożenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni i podejmuje decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu. W przypadku przyjęcia wniosku, sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania upadłościowego i powołuje syndyka, który zarządza majątkiem dłużnika.

Następnie następuje etap sporządzenia przez syndyka raportu dotyczącego sytuacji majątkowej dłużnika oraz planu restrukturyzacji. Raport ten musi być sporządzony w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Po zatwierdzeniu przez sąd planu restrukturyzacji, dłużnik rozpoczyna spłatę swojego długu w ratach, ustalonych na podstawie jego sytuacji finansowej. W tym czasie syndyk nadzoruje wykonanie planu restrukturyzacji oraz prowadzi postępowanie likwidacyjne, jeśli jest to konieczne.

Ostatecznie, po spłacie całego długu lub po upływie pięcioletniego okresu od ogłoszenia upadłości konsumenckiej, sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Ważne jest, aby dłużnik sumiennie wypełniał swoje obowiązki wynikające z planu restrukturyzacji i działał zgodnie z zaleceniami syndyka. W przeciwnym razie, sąd może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania upadłościowego i nakazać sprzedaż majątku dłużnika w celu spłaty długu.

Ważne!

Wierzyciel może złożyć sprzeciw wobec planu restrukturyzacji, jeśli uważa, że plan ten jest niezgodny z prawem lub nie jest zgodny z interesem wierzycieli. Ma on też prawo złożyć sprzeciw wobec decyzji sądu o przyjęciu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli uważa, że dłużnik nie spełnia warunków wymaganych do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wierzyciel posiada możliwość także wnioskować o unieważnienie postępowania upadłościowego. Jeśli dłużnik nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z planu restrukturyzacji lub jeśli dłużnik udzielił fałszywych informacji w celu uzyskania ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

W przypadku złożenia sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie postępowania upadłościowego, sąd musi rozpatrzyć te wnioski i podejmie decyzję zgodnie z prawem. Jeśli wierzyciel wniesie sprzeciw lub wniosek o unieważnienie postępowania upadłościowego, dłużnik będzie musiał przedstawić odpowiednie dokumenty lub dowody, które mogą pomóc w obronie swojej sytuacji.

splacam pozyczki

Czy upadłość konsumencka to dobre rozwiązanie?

Upadłość konsumencka może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie regulować swoich długów. Dzięki upadłości konsumenckiej dłużnik ma szansę na restrukturyzację swoich finansów oraz na rozpoczęcie nowego etapu w swoim życiu finansowym.

Jednym z głównych korzyści upadłości konsumenckiej jest to, że dłużnik może skorzystać z możliwości rozłożenia spłaty swojego długu na raty. Co pozwala na uregulowanie zobowiązań w sposób dostosowany do jego sytuacji finansowej. Ponadto, po zakończeniu postępowania upadłościowego, dłużnik może zacząć od nowa i skupić się na budowaniu swojej stabilnej sytuacji finansowej.

Jednakże, warto pamiętać, że upadłość konsumencka ma także swoje negatywne konsekwencje. Wadą może być wpis do Krajowego Rejestru Dłużników. Minusem jest również ograniczenie możliwości korzystania z kredytów i innych produktów finansowych przez pewien czas. Ponadto, nie wszystkie zobowiązania dłużnika podlegają umorzeniu w wyniku upadłości konsumenckiej. A to z kolei może wpłynąć na jego zdolność do uzyskania pożyczek w przyszłości.

Dlatego przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, warto dokładnie przemyśleć swoją sytuację finansową. Dobrze jest też skonsultować się z ekspertami oraz rozważyć inne alternatywne rozwiązania, takie jak negocjacje z wierzycielami czy programy restrukturyzacyjne.

W celu przeanalizowania sprawy zapraszamy do kontaktu i pozostawienia swoich danych w formularzu.