skarga pauliańska

Dłużnicy uciekają się do wielu różnych praktyk, by wierzyciele nie zajęli ich majątku. Prawo jednak jest po stronie tych drugich i daje im narzędzie, jakim jest skarga pauliańska. Czym ona jest? Jak dokładnie działa w praktyce i kiedy można z niej skorzystać? O tym przeczytasz poniżej. Zachęcamy do lektury!

Zacznijmy od podstaw: co to jest skarga pauliańska?

Każda osoba zaciągająca zobowiązanie pieniężne odpowiada za jego spłatę własnym majątkiem. Oznacza to, że brak terminowej płatności za zadłużenia otwiera wierzycielowi drogę do rozpoczęcia windykacji. Nie zawsze jest ona jednak możliwa – zwłaszcza gdy dłużnik próbuje wykazać brak własnościowego majątku poprzez przepisanie go na osoby trzecie. W takich sytuacjach wierzycielom pomaga instytucja regulowana art. 527 Kodeksu cywilnego: skarga pauliańska.

Skarga pauliańska to specyficzne narzędzie prawne, które ma na celu ochronę interesów wierzyciela przed działaniami dłużnika mogącymi utrudnić lub nawet całkowicie uniemożliwić odzyskanie należności. Co to dokładnie oznacza? Jeśli dłużnik podejmie pewne działania mające na celu ukrycie swojego majątku lub przekazanie go innej osobie, aby uniknąć spłaty długu, wierzyciel może dochodzić swoich praw przy zastosowaniu skargi pauliańskiej.

Tego typu narzędzie prawne ma na celu unieważnienie takich działań dłużnika i przywrócenie sytuacji sprzed ich dokonania, co ma umożliwić wierzycielowi skuteczne dochodzenie swoich roszczeń. Prościej mówiąc – jeśli na przykład dłużnik podarował swoje auto małżonce, by uniknąć jego zajęcia przez wierzyciela, skarga pauliańska umożliwia unieważnienie tej darowizny i ściągnięcie długu poprzez sprzedaż pojazdu jako własności dłużnika.

Kto jest pozwanym w skardze pauliańskiej?

W skardze pauliańskiej pozwanym jest zazwyczaj osoba, która nabyła majątek od dłużnika w wyniku czynności prawnej kwestionowanej przez wierzyciela jako celowo dokonanej, by uszczuplić obciążony majątek i utrudnić odzyskanie zaciągniętego długu. Może to być na przykład osoba z najbliższej rodziny, która otrzymała od dłużnika darowiznę lub nabyła od niego majątek za cenę znacznie niższą od rynkowej. 

W praktyce pozwanym w skardze pauliańskiej może być dłużnik i osoba trzecia, która skorzystała na spornej czynności prawnej. Aby jednak tak się stało, wierzyciel musi udowodnić, że czynność ta została dokonana z zamiarem szkodzenia jego interesom.

Kiedy skarga pauliańska ma zastosowanie? Warunki

Skarga pauliańska w praktyce ma zastosowanie, gdy dłużnik próbuje utrudnić wierzycielowi odzyskanie przysługującej mu należności poprzez podejmowanie działań mających na celu uszczuplenie majątku. Aby jednak była ona skuteczna, muszą być spełnione pewne warunki:

 1. zamiar szkodzenia wierzycielowi: dłużnik musiał dokonać czynności prawnej (np. sprzedaży dóbr, przekazania darowizny) z celowym zamiarem zaszkodzenia interesom wierzyciela. Oznacza to, że musiał być świadomy, iż jego działanie utrudni spłacenie zaciągniętego u wierzyciela długu.
 2. wiedza nabywcy: osoba nabywająca majątek od dłużnika musiała wiedzieć o zamiarze szkodzenia wierzycielowi w chwili podpisywania dokumentów. Jeśli nabywca nie miał takiej wiedzy, skarga pauliańska nie będzie miała zastosowania.
 3. utrudnienie zaspokojenia roszczenia: oznacza to, że przez dokonaną czynność prawną dłużnik uszczuplił swój majątek, a tym samym stał się niewypłacalny, przez co wierzyciel znalazł się w gorszej sytuacji niż byłby, gdyby czynność ta nie została dokonana.
 4. brak zabezpieczenia roszczenia: gdy dłużnik nie zadbał o zabezpieczenie majątku pozwalającego na spłatę długu i dokonał czynności prawnej, która w znacznej mierze go uszczupliła, wierzyciel narażony na brak możliwości uregulowania należności może powołać się na skargę pauliańską.

Celem skargi pauliańskiej nie jest ukaranie dłużnika, ale przywrócenie jego sytuacji majątkowej sprzed dokonania spornej czynności prawnej, by wierzyciel mógł skutecznie dochodzić swoich praw.

A kiedy skarga pauliańska nie działa? Jest ona niezasadna, gdy dłużnik nie wykazał zamiaru szkodzenia wierzycielowi. Nie ma zastosowania także wtedy, gdy czynność prawna została dokonana przed powstaniem długu lub nie uszczupliła majątku dłużnika. Skarga pauliańska nie jest również możliwa bez dowodów na działania dłużnika.

Skarga pauliańska w praktyce – jak ją napisać?

Środek prawny, jakim jest skarga pauliańska, musi być odpowiednio sformułowany, aby okazał się skuteczny. Tylko dobrze napisana stanie się skuteczna. Co powinna więc zawierać?

W skardze pauliańskiej powinien znaleźć się:

 • nagłówek – w nim należy wskazać sąd, do którego skierowana jest skarga, a także dane strony skarżącej (wierzyciela) i strony pozwanej (dłużnika oraz ewentualnie trzeciej osoby, która nabyła majątek);
 • wprowadzenie – krótko opisana istota sprawy ze wskazaniem, że jest to skarga pauliańska, oraz podaniem podstawy prawnej jej wniesienia;
 • okoliczności – szczegółowo opisane okoliczności, które doprowadziły do wniesienia skargi. Tu należy zawrzeć informacje dotyczące tego, jakich czynności prawnych dokonał dłużnik, które w ocenie wierzyciela miały na celu pomniejszenie jego majątku;
 • dowody zamiaru szkodzenia i wskazanie szkody – tu należy przedstawić dowody wskazujące na zamiar szkodzenia wierzycielowi, np. znacznie zaniżona cena sprzedaży auta, brak ekonomicznego uzasadnienia dla dokonanej czynności czy bliskie relacje rodzinne między dłużnikiem a nabywcą, oraz opisać, jak te działania wpłynęły na możliwość zaspokojenia roszczeń wierzyciela;
 • wnioski: wierzyciel powinien sformułować konkretne wnioski, np. o unieważnienie czynności prawnej dokonanej przez dłużnika lub zasądzenie odszkodowania;
 • lista dowodów – do pisma warto dołączyć dowody potwierdzające przedstawione w nim okoliczności, np. umowy, ekspertyzy;
 • podpisy – na końcu skargi powinien znaleźć się podpis wierzyciela;
 • załączniki – jeśli wierzyciel posiada jakiekolwiek dokumenty, które mogą być istotne w sprawie, powinien je dołączyć do pisma w formie załączników.

Napisanie skargi pauliańskiej może przysporzyć kłopotów, dlatego przed jej wniesieniem warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie. Dzięki temu można zyskać pewność, że dany wniosek zawiera wszystkie niezbędne elementy i zostanie właściwie odebrany.

Ile kosztuje wniesienie skargi pauliańskiej?

Wniesienie skargi pauliańskiej wiąże się z koniecznością poniesienia opłat sądowych. Są one ustalane na podstawie wartości przedmiotu sporu – jeśli wynosi ona do 20 000 zł, opłata jest stała. Natomiast w przypadku wartości przekraczającej 20 000 zł, opłata to 5% wartości przedmiotu sporu, z maksymalną wysokością nieprzekraczającą 200 000 zł.

Trwają jednak prace nad zmianami w opłatach od pozwu ze skargi pauliańskiej. Zgodnie z proponowaną reformą opłata od pozwu miałaby wynosić stałą kwotę 1000 zł, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 zł, a wierzyciel uzyskał prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające jego należność względem dłużnika, 

Jak wybrnąć ze skargi pauliańskiej?

Stawienie czoła skardze pauliańskiej może być wyzwaniem, ale istnieją sposoby, aby skutecznie się przed nią bronić. Kluczowe jest tu udowodnienie braku zamiaru szkodzenia wierzycielowi podczas dokonywania czynności prawnej. Jeśli jako nabywca majątku nie byłeś świadomy zamiarów dłużnika, ten argument może być Twoją tarczą obronną. 

Warto również zgromadzić dowody potwierdzające, że transakcja miała uzasadnienie ekonomiczne i była zgodna z prawem. Korzystna może okazać się również konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie. Doświadczony specjalista wskaże, jakie kroki prawne warto podjąć w danym przypadku.

Skarga pauliańska a przedawnienie

Warto wiedzieć, że skarga pauliańska podlega zasadom przedawnienia. Wierzyciel może ją wnieść przeciwko dłużnikowi lub nabywcy majątku tylko w określonym czasie – najczęściej w przeciągu kilku lat od dowiedzenia się o czynności prawnej mogącej uszczuplić majątek dłużnika. Po upływie tego okresu roszczenie staje się przedawnione, a wierzyciel nie może już z niej skorzystać.

splacam pozyczki

Podsumowanie – skarga pauliańska

Prawo dba o wierzycieli dając im instrument prawny, jakim jest skarga pauliańska. Ten zapis w kodeksie cywilnym gwarantuje im możliwość sprawiedliwego dochodzenia swoich dóbr i tym samym ukraca drogi uchylania się od obowiązku spłaty dłużnikom. Warto zdawać sobie sprawę z istnienia takiej możliwości i korzystać z niej, jeśli zachodzi taka potrzeba.